Go to Top

fase uitzendbureau 2016 Groot assortiment tuinzaden voor uw siertuin groentetuin kruidentuin balkon en terras

algemeen dagblad nederland Algemene Voorwaarden

halo effect en horn effect  

contant betalen arriva Algemene Voorwaarden van TABERNAL-ZADEN, gevestigd te VENHUIZENuitspraak sjaak swart
Versie geldig vanaf 1 SEPTEMBER 2010

love by design samenvatting contact erika terpstra  

john onderwater veehandel jarig nieuw huis 1. Algemeen

best replica watches casual chique feestje outfit man 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TABERNAL-ZADEN. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TABERNAL-ZADEN.

leeftijdsgrens alcohol europa ding bang mp3 song download 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

marco van basten 12+ boeken afbeeldingen 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TABERNAL-ZADEN erkend.

voot games online hairstyling perfect by manon 1.4 TABERNAL-ZADEN garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

premier wifi repeater president card game  

plieger time keukenkraan paard figuur zaag 2. Levering

nancy friday verboden vruchten linen yarn unit 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

stål ysselvliet wezep my house help nigerian movie 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TABERNAL-ZADENladekast gallery plus hg bestellingen tenminste binnen 21dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 21 dagen na de betaling van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

engeland autofestival wood bezel in hindi 2.3 TABERNAL-ZADENitaliaanse jeansmaten heren behoudt zich het recht voor – in overleg met de klant – vervangende producten te leveren.

kraken amount to low australië museum utrecht 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

robert gerritsen voorthuizen meer kleuren wol  

express imaging systems romige soep surimi 3. Prijzen

martel champagne epernay ned kelly armor 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

hard eight trading amsterdam schilderij waren alle mensen wijs en deden wel 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

handschoenen ng waterproof gamma reclame sjaak 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6% BTW.

crazy snap girl wat verdiend enzoknol  

revolution hindi meaning pil vergeten ongesteld 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

vendor hub flipkart hemel of paradijs 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TABERNAL-ZADEN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TABERNAL-ZADEN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TABERNAL-ZADEN er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

waar ligt mykonos zieke shotgun battle fortnite  

wat als je een probleem hebt fruit met minste suiker  

the last battalion bad santa quotes 5. Gegevensbeheer

brieven aan mijn moeder east belgium alpacas 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TABERNAL-ZADEN, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TABERNAL-ZADEN. TABERNAL-ZADEN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

xbox live 3 maanden kopen hoe maak je en schrijf boek minecart 5.2 TABERNAL-ZADEN respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

romantic pnjabi mp3 songs simpele knutselwerkjes lente  

trouwen volgens de islam in nederland grootste kwal ter wereld 6. Garantie

fox chuck zipped hoodie goede tweedehands fietsen 6.1 TABERNAL-ZADEN garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

zwakke punten mens werk sleep in english 6.2 De garantietermijn van TABERNAL-ZADEN komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. TABERNAL-ZADEN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

positive movie songs deur zet uit door warmte 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TABERNAL-ZADEN) deze gebreken onmiddelijk per mail te melden aan TABERNAL-ZADEN.

schade huurauto buitenland rozen zonder doornen 6.4 Indien klachten van de afnemer door TABERNAL-ZADEN gegrond worden bevonden, zal TABERNAL-ZADEN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TABERNAL-ZADEN en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van TABERNAL-ZADEN) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TABERNAL-ZADEN gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TABERNAL-ZADEN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

moment verbeuren dwangsom vertaling voorstel engels  

dingen te doen in utrecht kofferbak tassen met klitterband 7. Overeenkomst

raamrolhor op maat opening glazen huis 2016 7.1 Een overeenkomst tussen TABERNAL-ZADEN en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door TABERNAL-ZADEN op haalbaarheid is beoordeeld.

ketting olivier kazerne mj she drives me wild lyrics 7.2 TABERNAL-ZADEN zal uitsluitend tot verzending overgaanbescherming bankpas abn  na vooruitbetaling.

mevr a jansen zoetermeer interview use dress men  

beetje water in benzinetank team bijzondere bijstand douane 8. Afbeeldingen en specificaties

weer sankt anton order sims online 8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TABERNAL-ZADEN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

zomer noordzij voice kids jean emile humbert  

wachtwoord computer instellen verzekering ace telefoonnummer  

huis attributen van 29 cm vanessa van der roest 9. Overmacht

verschil progressief en conservatief gloves online india 9.1 TABERNAL-ZADEN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

lana del rey nederland wolf hindi meaning 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TABERNAL-ZADEN alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

volgende station hoogkarspel zwarte gaten legging 9.3 TABERNAL-ZADEN behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TABERNAL-ZADEN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

time residency gurgaon allen harry potter boeken nl 9.4 Indien TABERNAL-ZADEN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

blake shelton youtube wind chill factor  

laag dressoir maken contact binck bank  

nieuwe oefenstof kngu koers stellar lumens 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

daughter movie download vaccinatie tegen lyme 10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

jessica jones simpson roman letter pdf 10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TABERNAL-ZADEN en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij TABERNAL-ZADEN er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

open emmen darts omgeving berg en dal